ФІНАНСОВІ УМОВИ

Участь у конференції безкоштовна. Матеріали конференції та сертифікати учасника будуть надані в електронному вигляді.

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для вчасного видання матеріалів конференції учасникам необхідно до 31 травня 2024 р. надіслати до секретаріату конференції тези доповіді обсягом до 2 сторінок у форматі Прізвище.doc та Прізвище.pdf однією з мов конференції (українською,  англійською). Кількість авторів в тезах не повинна перевищувати дві особи.

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням текстових редакторів MS Word for Windows 2003, шрифт тексту має бути 14 пт, гарнітура - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ - 7 мм, для набору формул використовують вбудований редактор формул. Поля по 25 мм з усіх боків.

Автори несуть відповідальність за зміст тез доповідей.

Структура:

УДК друкується великими літерами, напівжирним шрифтом.

Назва тез друкується великими літерами, напівжирним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище), напівжирним, курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Назва організації, де працює автор (місто), курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Текст доповіді чи тези.

Перелік посилань, шрифт тексту 10 пт, гарнітура - Times New Roman, без відступу.

Зразок оформлення тези

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ "ВІСНИК ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ І ПРОМИСЛОВОСТІ"

До публікації приймаються матеріали науково-дослідних робіт спеціалістів економіки транспорту та промисловості, які присвячені вирішенню сучасних проблем державного регулювання економікою країни, економіки підприємства, транспортного комплексу України, соціально-економічних відносин, інвестиційної та інноваційної діяльності, менеджменту та маркетингу, економічної психології, етики, моралі та культури бізнесу та інших загальноекономічних питань.

Збірник включено до списку друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 09.02.2021 р. №157).

У зв'язку з цим редакційна колегія «Вісника економіки транспорту і промисловості» звертається до авторів, які бажають надрукувати статтю в збірнику, з проханням керуватися вимогами МОН України.

Статті, які не відповідають вказаним вимогам, до друку в «Вісника економіки транспорту і промисловості» прийматись не будуть.

1. Структура статей:

1) УДК(у лівому верхньому кутку на першій сторінці текста (кегль №12 жирн.))

2) через інтервал нижче по центру назва матеріалів (кегль №14 жирн., прописом)(на мові статті);

3) через інтервал нижче по центру прізвище і ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи (кегль№12, жирн., курсив) (на мові статті);

4) через інтервал нижче анотація на мові статті (українська - 50 слів) (кегль№12, курсив) та ключові слова (кегль №12 курсив, жирн.);

5) через інтервал Назва матеріалів, прізвище, ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, анотація, ключові слова (на російській або українській мові, в залежності від мови статті);

6) через інтервал Назва матеріалів, прізвище, ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, анотація, ключові слова (на англійській мові, анотація – 1800 знаків (міні реферат статті, повинна розкривати основний зміст статті));

7) через інтервал текст статті (кегль №14);

8) через інтервал перелік використаних джерел (кегль №14 жирн., прописом)

Розділи статті:

Постановка проблеми та її зв’язки з науковими чи практичними завданнями. У розділі можна вказати, до якої галузі науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті, обґрунтування актуальності проблеми, розв'язуваної автором.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття. Обов'язковим є посиланням на праці вчених, що досліджуються.

Формування цілей статті. Визначення мети дослідження, якій присвячено виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Виклад основного матеріалу дослідження з обгрунтування обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з дослідження і перспективи, подальший розвиток у даному напрямку. (далі пишемо текст….).

Перелік використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

REFERENCES.

У списку використаних джерел мають бути посилання на статті за тематикою досліджень, які опубліковані у закордонних журналах, які індексуються Scopus чи Web of Science. Перевірку обраних для посилання журналів можна здійснити за допомогою: http://scimagojr.com/journalsearch.php

 

2. Рекомендації до тексту:

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word for Windows 2003, шрифт тексту має бути 14, гарнітура - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, для набору формул використовують вбудований редактор формул, табличні матеріали готуються з використанням електронних таблиць (MS Excel). Рисунки по тексту у форматі jpq. Поля по 25 мм з усіх боків. Підпис рисунка - Рис.1. (під рисунком).

Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.

3. До редакції подаються:

  1. Супровідний лист про дозвіл на друкування статті (якщо стаття подається з іншої організації).
  2. Відомості про авторів двома мовами (мовою оригіналу статті та англійською мовою): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, кафедра, відділ та повна назва організації, де працює або навчається автор, контактний телефон.
  3. Стаття у роздрукованому вигляді.
  4. Електронна копія статті надсилається на електронну пошту редакції або передається на флеш-накопичувачі.
  5. Рецензія, підписану доктором економічних наук, якщо автор не має наукову ступінь.

Вимоги до оформлення статтей

Зразок оформлення статті